USLOVI KORIŠĆENJA
eipixacademy.com

 

Pročitajte pažljivo ove uslove korišćenja, jer sadrže važne informacije koje se tiču vaših prava.

 

Ovim Ugovorom obavezujete se Vi, ili kompanija čiji ste predstavnik, na ovde utvrđene uslove, a u vezi sa korišćenjem sajta, softvera, mobilnih aplikacija, usluga i drugih ponuda na našem sajtu. Korišćenjem bilo kog našeg proizvoda, ili klikom na dugme „Registracija“, saglasni ste sa uslovima iz ovog Ugovora. Ako se ne slažete sa svim uslovima iz ovog Ugovora, ne možete da koristite usluge naše kompanije. Korišćenje naših usluga je uslovljeno Vašim pristankom na sve uslove iz ovog Ugovora.

 

 1. UVOD

Ovaj Ugovor o uslovima korišćenja je sklopljen između Eipix Entertainment doo Novi Sad i Vas i na snazi je od datuma korišćenja našeg sajta, mobilnih aplikacija, usluga i drugih ponuda ili datuma elektronskog prijema, odnosno registracije. Ovaj ugovor sadrži uslove korišćenja sajta, kupovine proizvoda i korišćenja usluga putem ovog sajta (pojedinačno i kolektivno, „Usluge“), bez obzira koju od naših usluga koristite.

 

Eipix Entertainment doo Novi Sad Vas obaveštava o sledećim informacijama u skladu sa članom 6 Zakona o elektronskoj trgovini (SL. Glasnik RS Sl. glasnik RS”, br. 41/2009 i 95/2013):

 

Poslovno ime: Eipix Entertainment doo Novi Sad,

 

Adresa sedišta: Partizanska 18, Novi Sad, Srbija,

 

Podaci o registraciji: registrovan kod APR dana 31.01.2013. godine, matični broj: 20895063, PIB: 107909847,

 

Elektronska adresa: info@eipixacademy.com

 

Bilo da samo pretražujete, koristite naš sajt ili kupujete usluge, korišćenjem ovog sajta i davanjem pristanka na ovaj Ugovor podrazumeva da ste isti pročitali, razumeli, prihvatili i da ste saglasni da ćete se pridržavati ovog Ugovora, zajedno sa svim eventualnim smernicama i sporazumom o upotrebi proizvoda. Izrazi „mi“, „nas“ i „naš“ odnose se na Eipix Entertainment doo Novi Sad. Izrazi „Vi“ „Vaš“ „korisnik“ ili „kupac“ odnose se na svakog pojedinca ili društvo koje prihvata ovaj Ugovor, ima pristup nalogu ili koristi usluge.

 

Eipix Entertainment doo Novi Sad može po sopstvenom nahođenju da promeni ili modifikuje ovaj Ugovor , kao i bilo koji drugi sporazum uključen u ovaj Ugovor, u bilo koje vreme. Takve promene stupaju na snagu odmah nakon objavljivanja na sajtu.

 

Korišćenje sajta posle ovakvih promena predstavlja prihvatanje izmenjenog Ugovora. Ukoliko se ne slažete sa izmenjenim Ugovorom, nemojte koristiti sajt i usluge sa istog.

 

 1. USLOVI I UPRAVA

Ovaj sajt i usluge su dostupni samo korisnicima koji mogu da zaključe pravno obavezujući ugovor prema važećem zakonu. Korišćenjem ovog sajta i usluga izjavljujete i  garantujete da imate navršenih najmanje 18 godina, i da Vam nije zabranjena kupovina i korišćenje usluga u skladu sa važećim zakonom.

 

Ako zaključujete ovaj Ugovor u ime pravnog lica, izjavljujete i garantujete da imate zakonsko ovlašćenje za zaključivanje istog sa navedenim uslovima, u kom slučaju se pojmovi „Vi“ „Vaš“ „korisnik“ ili „kupac“ odnose na pravno lice. Ako posle elektronskog prihvatanja ovog Ugovora Eipix Entertainment doo Novi Sad smatra da vi nemate zakonsko ovlašćenje za prihvatanje Ugovora, bićete lično odgovorni za sve obaveze iz ovog Ugovora, uključujući, ali ne i ograničavajući se na obavezu plaćanja.

 

 1. NALOG

Da biste pristupili ovom sajtu ili koristili usluge sa istog, od Vas se može zahtevati da kreirate nalog. Vi garantujete Eipix Entertainment doo Novi Sad da su sve informacije koje ste dali radi formiranja naloga, tačne i potpune. Ako Eipix Entertainment doo Novi Sad ima razloga da veruje da informacije nisu tačne i potpune, Eipix Entertainment doo Novi Sad zadržava pravo da suspenduje ili ukine Vaš nalog. Vi ste jedini odgovorni za sve aktivnosti koje se odvijaju na vašem nalogu, bez obzira da li postoji Vaše ovlašćenje ili ne, i morate čuvati sve informacije koje se tiču naloga, uključujući Vaš korisnički nalog, lozinku, metod plaćanja i druge. Eipix Entertainment doo Novi Sad neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak zbog neovlašćenog korišćenja Vašeg naloga. Vi, međutim, možete biti odgovorni za bilo koji gubitak ili drugi nedostatak na Vašem nalogu, bilo da ste odgovorni Vi ili drugo ovlašćeno ili neovlašćeno lice.

 

 1. DOSTUPNOST SAJTA/USLUGA

U skladu sa svim uslovima iz ovog Ugovora, mi ćemo uložiti razumne napore da obezbedimo pravilno funkcionisanje ovog sajta i naše usluge 24 časa dnevno, 7 dana u nedelji, ali ne dajemo bilo kakve garancije u vezi sa istim.

 

Saglasni ste da s vremena na vreme ovaj sajt može biti nedostupan ili van upotrebe iz nekog razloga, uključujući, ali ne i ograničavajući se na kvarove opreme, periodično održavanje, popravke ili zamene koje se preduzimaju s vremena na vreme, ili više sile koja se ne mogu predvideti , uključujući, ali ne i ograničavajući se na: prekid telekomunikacija ili digitalnog prenosa veze, hakere, opterećenost mreže ili druge kvarove. Saglasni ste da mi nemamo kontrolu nad kontinuitetu dostupnosti ovog sajta ili usluga i nemamo nikakvu odgovornost prema Vama ili sa vama povezanim licima.

 

VI PRIHVATATE I SAGLASNI STE DA USLUGE MOGU PRUŽATI I NEZAVISNI IZVOĐAČI ILI TREĆA LICA – PROVAJDERI.

 

 1. PRAVILA PONAŠANJA ZA STUDENTE

Ukoliko koristite neke od naših usluga, Vi možete biti student i na vas se primenjuju sledeća pravila, uz primenu svih ostalih odredaba iz ovog ugovora.

 

Vi ste u potpunosti odgovorni za sve usluge, podatke, troškove prenosa podataka i druge naknade vezane za Vaš nalog, kao i za dobijanje i održavanje telefona, interneta, hardvera i ostale opreme potrebne za pristup i korišćenje.

 

Ako pristupite ili koristite usluge koje uključuju plaćanje naknade, tada ste saglasni da platite, i bićete odgovorni za plaćanje te naknade i i svih poreza,  a u vezi sa pristupom i upotrebom usluge. Ako dajete podatke o kreditnoj kartici u svrhu plaćanja naknade, onda garantujete da imate potrebno ovlašćenje.

 

Svako korišćenje, pristup i ostale aktivnosti vezane za sajt i usluge moraju biti u skladu sa važećim propisima, uključujući, bez ograničenja, zakone koji se odnose na autorska prava, intelektualnu svojinu, kao i na privatnost i lični identitet.

 

U vezi sa korišćenjem sajta i usluga, ne smete da dajete netačne informacije, ne smete kopirati, distribuirati, modifikovati, brisati, hakovati ili ometati usluge i rad sajta; predstavljati drugu osobu ili neovlašćeno pristupati nalogu drugog lica; uneti bilo kakav virus, špijunski softver, ili bilo koji drugi kod, datoteku ili program koji može da ošteti ili hakuje operaciju sa hardvera, softvera ili telekomunikacione opreme, ili bilo koji drugi aspekt ovog sajta ili usluga; struganje; korišćenje automatizovanih sredstava bilo koje vrste za pristup uslugama.

 

Osim toga, Vi prihvatate i slažete se da:

 

 • Nećete koristiti ovaj sajt i usluge na način kojim se:
 1. promoviše i podstiče nezakonita aktivnost
 2. promoviše, podstiče dečija pornografija ili eksploatacija dece
 3. promoviše, podstiče terorizam, nasilje nad ljudima, životinjama ili imovini
 4. promovišu, podstiču neželjeni spam i-mejlovi ili hakerske mreže
 5. zadire u prava intelektualne svojine drugog korisnika ili bilo kog drugog lica
 6. krši pravo na privatnost drugog korisnika ili bilo kog drugog lica, ili krši obaveza tajnosti podataka
 7. ometa rad ovog sajta ili usluga
 8. instaliraju virusi, Trojanci, kodovi, datoteke, ili programi dizajnirani da ometaju, oštećuju ili ograničavaju funkcije bilo kog softvera ili hardvera
 9. kopira i distribuira bilo koji deo ovog sajta i usluga, osim ako ste izričito ovlašćeni od strane Eipix Entertainment doo Novi Sad
 10. modifikuje i menja bilo koji deo ovog sajta i usluga
 11. pristupa ovom sajtu i uslugama putem nekih drugih sredstava, već samo putem ovog sajta
 12. preprodaju i pružaju usluge za komercijalne svrhe
 13. slažete se da ćete obezbediti Vladi, na njen zahtev, svoj identifikacioni dokument  sa slikom, potreban za proveru identiteta.

 

Eipix Entertainment doo Novi Sad zadržava pravo da modifikuje, promeni ili ukine bilo koji aspekt ovog sajta ili usluga, uključujući i cene i naknade za istu, u bilo koje vreme.

 

USLOVI ZA POHAĐANJE KURSA U ORGANIZACIJI EIPIX ACADEMY

 

Polaznik je saglasan i prihvata sledeće uslove pohađanja kursa, gde dalje izraz „Vi“ podrazumeva i odnosi se na polaznika:

 

Ulaz. Vaša uplata cene Vam omogućava pohađanje kursa. Bilo kakvi drugi troškovi koji su u vezi sa Vašim prisustvovanjem (uključujući, ali ne ograničavajući se na putne troškove i troškove smeštaja) padaju isključivo na Vaš trošak i Eipix Entertainment doo Novi Sad nema nikakve obaveze u vezi sa tim.

 

Upotreba lika. Prisustvovanjem kursu, prihvatate i slažete se  da Eipix Entertainment doo Novi Sad ima pravo da na kursu snimi, fotografiše ili na drugi način zabeleži Vaš lik putem bilo kog medija koji je trenutno ili kasnije raspoloživ ili razvijen, kao i da distribuira, emituje, koristi ili na drugi način trajno distribuira takav snimak bez Vašeg daljeg odobrenja ili plaćanja bilo kakve naknade. Ova saglasnost koju dajete Eipix Entertainment doo Novi Sad uključuje, ali nije ograničena na pravo izmene i uređenja snimka, pravo na korišćenje snimka samostalno i zajedno sa nekim drugim informacijama, kao i pravo da drugima prenese pravo korišćenja ili distribucije snimka.

 

Sadržaj kursa i pohađanje kursa. Upoznati ste i saglasni da Eipix Entertainment doo Novi Sad, po sopstvenom diskrecionom pravu, može promeniti sve ili neke aspekte obuke, uključujući, ali ne ograničavajući se na naziv, temu, program, govornike, izvođače, domaćine, moderatore, mesto i vreme održavanja obuke. Polaznik je dužan da redovno pohađa nastavu. U slučaju neredovnog pojavljivanja (manje od 80% ukupnog fonda časova), Eipix Entertainment doo Novi Sad ne garantuje uspešno izvođenje završnog rada i prikupljanje svih informacija, niti izdavanje sertifikata. Polaznik je dužan da se na lokaciji održavanja nastave pojavi najranije 15 minuta pre zakazanog početka nastave, a najkasnije 5 minuta pre zakazanog početka nastave, kako bi se nastava mogla odvijati nesmetano. Polaznik  je dužan da čuva inventar Eipix Entertainment doo Novi Sad, da koristi opremu na način koji je predviđen proizvođačkim specifikacijama i da se odgovorno ophodi prema istoj. U slučaju štete nastale neodgovarajućom upotrebom, polaznik je dužan da nadoknadi ukupnu štetu nastalu njegovim delovanjem.

 

Identifikacija. Svi polaznici moraju obezbediti identifikacioni dokument sa fotografijom na uvid. Za maloletne polaznike ugovor potpisuje zakonski zastupnik, čime se smatra da je zakonski zastupnik dao saglasnost za polaznikovo pohađanje kursa.

 

Ograničenja prava na upotrebu. Prihvatate da nećete reprodukovati, reizdavati, distribuirati, transmitovati, emitovati ili na drugi način eksploatisati sve i bilo koje podatke, informacije, znanje o tehnikama, know-how koji Vam je prenet i  učinjen dostupnim na predavanjima na kursu, u bilo kom formatu ili mediju, uključujući ali ne ograničeno na one koji su dostupni kao online sadržaji na Eipix Entertainment doo Novi Sad sajtu (uključujući, ali ne ograničeno na pristup online skriptama i sl.).  Prihvatate da pomenuti materijal možete koristi samo za Vašu ličnu, nekomercijalnu upotrebu, bez uklanjanja žiga, prava intelektualne svojine ili drugih oznaka na takvom materijalu. Registrovanjem za obuku prihvatate da nećete prodavati, trgovati, prenositi ili na bilo koji način besplatno deliti materijale koje dobijete na Kursu.

 

Ometajuće ponašanje. Prihvatate da Eipix Entertainment doo Novi Sad ima pravo da Vas udalji sa obuke ako, prema njegovoj oceni, utvrdi da Vaše prisustvo ili ponašanje ometa ili sprečava održavanja obuke ili pažnju drugih polaznika.

 

Fotografisanje, snimanje, live streaming, videobeleženje. Polaznici nemaju pravo da snimaju ili emituju zvučni ili video zapis dešavanja na kursu. U suprotnom, polaznik može odmah biti udaljen sa obuke i može mu biti zabranjen pristup na buduće obuke. Eipix Entertainment doo Novi Sad će smatrati takvo ponašanje krađom usluga i prevarom i prijaviće učinioca nadležnim državnim organima.

 

Intelektualna svojina. Sva  autorska prava i prava  intelektualne svojine na i u vezi sa kursom, sadržajem obuke, sajtom, materijalu objavljenom na sajtu i na svim materijalima koji su distribuirani na ili u vezi sa obukom su u svojini Eipix Entertainment doo Novi Sad, njegovih povezanih lica ili predavača na obuci. Sva takva prava su zadržana. Nemate pravo da koristite ili reprodukujete ili omogućite bilo kome da koristi ili reprodukuje bilo koje žigove (uključujući, ali ne ograničeno na „Eipix” i „Eipix Academy”) ili druge robne marke koje se pojavljuju na kursu , sadržaju kursa ili na bilo kojim materijalima distribuiranim na ili u vezi sa obukom, u bilo koju svrhu, bez prethodne pisane dozvole Eipix Entertainment doo Novi Sad.

 

 1. PRAVILA PONAŠANJA ZA PROFESORE

Ako pružate kurs studentima, kao profesor, primenjuju se sledeći uslovi, a Vi se obavezujete da:

 

 1. podležete odobrenju Eipix Entertainment doo Novi Sad koje možemo da odobrimo ili odbijemo, po sopstvenom nahođenju.
 2. imate potrebne kvalifikacije, akreditaciju i stručnost, uključujući, ali ne ograničavajući se na, obrazovanje, obuku, znanje i veštine potrebne za podučavanje o uslugama koje se nude na sajtu.
 3. nećete objavljivati neprikladan, uvredljiv, rasistički, seksistički, pornografski, lažni ili pogrdan sadržaj.
 4. nećete postavljati ili na drugi način prenositi neželjene ili neovlašćene reklame, promotivne materijale, neželjenu poštu, lančana pisma, piramidalne šeme putem sajta i usluga na nekog drugog korisnika.
 5. nećete koristiti usluge u druge svrhe, sem u svrhe pružanja kursa studentima.
 6. nećete biti uključeni u bilo koju aktivnost koja zahteva da Eipix Entertainment doo Novi Sad dobije bilo kakve dozvole ili plati honorar nekom trećem licu, uključujući, na primer, plaćanje honorara za javno izvođenje muzičkih dela ili zvučnih zapisa.
 7. nećete kopirati, menjati, ni distribuirati sadržaj Eipix Entertainment doo Novi Sad, bez posebne dozvole.
 8. nećete ometati ili na drugi način sprečavati druge profesore da pružanju usluge i kurseve.
 9. korisnicima koji traže vaše usluge ćete odmah odgovoriti i obezbediti kvalitetnu uslugu u skladu sa standardima naše industrije.

 

 1. NAKNADNO ZADRŽAVANJE PRAVA

Eipix Entertainment doo Novi Sad izričito zadržava pravo da odbije, otkaže, prekine, suspenduje, zaključa, ili promeni pristup za bilo koji nalog ili uslugu, iz bilo kog razloga, po sopstvenom nahođenju.

 

 1. POVEZANOST SA DRUGIM SAJTOVIMA

Ovaj sajt i usluge mogu da sadrže linkove sa drugih veb sajtova koji nisu u vlasništvu ili nisu pod kontrolom Eipix Entertainment doo Novi Sad. Eipix Entertainment doo Novi Sad ne preuzima nikakvu odgovornost za sadržaj, uslove, politiku privatnosti drugih sajtova. Pored toga, Eipix Entertainment doo Novi Sad ne cenzuriše i ne dopunjuje sadržaj drugih sajtova. Korišćenjem ovog sajta ili usluga, Vi oslobađate Eipix Entertainment doo Novi Sad svake odgovornosti koja proističe iz korišćenja nekog drugog sajta.

 

 1. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Eipix Entertainment doo Novi Sad službenici, direktori, zaposleni, agenti neće biti odgovorni Vama ili bilo kojoj drugoj osobi za bilo kakve direktne, indirektne, slučajne štete koje mogu biti rezultat:

 1. tačnosti, potpunosti ili sadržaja ovog sajta
 2. tačnosti, potpunosti ili sadržaja bilo kog drugog sajta povezanog (preko hiperlinkova, baner oglašavanja ili na drugi način) sa ovim sajtom.
 3. usluga sa ovog ili nekog drugog sajta (preko hiperlinkova, baner oglašavanja ili na drugi način).
 4. telesne povrede ili oštećenja imovine bilo koje vrste
 5. neprimerenog ponašanja bilo koje vrste
 6. neovlašćenog pristupa ili korišćenja naših servera, sadržaja, ličnih informacija, finansijskih i drugih podataka
 7. prekida usluga ili sa ovog ili sa drugog povezanog sajta (preko hiperlinkova, baner oglašavanja ili na drugi način)
 8. virusa koji se mogu preneti na ili sa ovog sajta ili bilo kojeg povezanog sajta (preko hiperlinkova, baner oglašavanja ili na drugi način) na ovaj sajt
 9. sadržaja korisnika koji je pogrdan, uvredljiv, pornografski, ili na drugi način nepoželjan
 10. gubitka ili štete bilo koje vrste, nastale kao posledica korišćenja ovog sajta ili usluga, na osnovu garancije, ugovora, delikta ili po bilo kom drugom pravnom osnovu, bilo da je Eipix Entertainment doo Novi Sad obavešten o mogućnosti nastanka takve štete ili ne.

Osim toga, izričito prihvatate da ni u kom slučaju celokupna odgovornost Eipix Entertainment doo Novi Sad ne prelazi iznos uplaćen od strane Vas za pružanje konkretne usluge.

 

Prethodno navedeno ograničenje odgovornosti primenjivaće se u skladu sa zakonom i važiće i nakon raskida ili isteka ovog sporazuma, kao i nakon korišćenja ovog sajta i usluga.

 

 1. SADRŽAJ, LICENCE I DOZVOLE

Svi softveri, sva tehnologija, svaki dizajn, svi materijali, informacije, komunikacije, tekstovi, grafikoni, linkovi, animacije, ilustracije, audio i video snimci, fotografije, slike, komentari, ideje i drugi podaci, uključujući i izbor aranžmana, predstavljaju „Sadržaj“. Tamo gde postoji Eipix Entertainment doo Novi Sad sadržaj u vezi sa uslugama, uključujući, bez ograničenja, i softver i sajt, to predstavlja „Eipix Entertainment doo Novi Sad sadržaj“. Sadržaj koji se skida, prenosi ili kači na sajt od strane korisnika predstavlja „Sadržaj“. Sadržaj ostaje u vlasništvu Eipix Entertainment doo Novi Sad (ili njihovih provajdera i dobavljača) i zaštićen je bez ograničenja, u skladu sa autorskim pravima i u skladu sa zakonima o intelektualnoj svojini.

 

Eipix Entertainment doo Novi Sad vam odobrava (kao korisniku) ograničenu, neprenosivu licencu za pristup i korišćenje sadržaja, za koje ste platili sve potrebne naknade, isključivo za lične, nekomercijalne, obrazovne svrhe, putem sajta i usluga, a u skladu sa ovim uslovima. Izričito je zabranjeno upotrebljavanje sadržaja u bilo koju drugu svrhu, a bez pismene dozvole. Ne možete reprodukovati, redistribuirati, prenositi, prodavati, emitovati, izdavati, pozajmiti, menjati, prilagođavati, kreirati izvedene radove, dozvole, ili na drugi način prenositi ili koristiti Sadržaj, osim ukoliko imate dozvolu za isto. Eipix Entertainment doo Novi Sad sadržaj je licenciran, nije vam prodat. Profesor ne može da vam da ovu licencu, i takva licenca, ako i bude data, biće ništavna i protivna ovim uslovima.

 

Zaštitni znakovi, oznake usluga, logotipi koji se koriste i koji su prikazani na sajtu ili koji su deo Eipix Entertainment doo Novi Sad Sadržaja predstavljaju naše registrovane ili neregistrovane zaštitne znakove, ili zaštitne znakove naših dobavljača ili trećih lica i zaštićeni su zakonom. Sva prava su zadržana, i vi ne možete menjati zaštitne znakove bez našeg prethodnog odobrenja.

 

 1. NAKNADE I PLAĆANJA

Prihvatate i slažete se da će Vam korišćenje sajta i usluga biti naplaćeno od strane Eipix Entertainment doo Novi Sad.

Slažete se da platite sve naknade za usluge kupljene ili dobijene sa sajta. Eipix Entertainment doo Novi Sad izričito zadržava pravo da promeni cene u bilo koje vreme, a takve promene će biti objavljene na sajtu i stupaju na snagu odmah, bez daljeg obaveštenja.

Usluge možete platiti koristeći bilo koju od sledećih metoda:

 • putem važeće kreditne kartice
 • gotovinskim putem

Ako iz bilo kog razloga Eipix Entertainment doo Novi Sad ne može da naplati od Vas naknadu za pružanje usluga sa sajta, ili ako Eipix Entertainment doo Novi Sad primi obaveštenje o povraćaju, komplikaciji u plaćanju ili o kazni vezano za prethodno plaćanje, slažete se da Eipix Entertainment doo Novi Sad može da raspolaže svim dozvoljenim pravnim sredstvima u cilju ostvarivanja plaćanja, uključujući, ali ne ograničavajući se na, neposredna otkazivanja bez prethodnog obaveštenja.

 

Bezuslovno se slažete da vam može biti naplaćen PDV, porez na robu i usluge, i provizije od strane vaše banke.

 

Politika povrata. Usluge povrata detaljno su opisane za svaku uslugu. Pravom na povraćaj, možete zahtevati punu naknadu u roku od 45 dana od dana kupovine (period povrata). Nemate pravo na više od jednog povraćaja za jedan isti proizvod.

 

 

 1. POLITIKA PRIVATNOSTI

 

Eipix Entertainment doo Novi Sad štiti Vaše lične podatke koje dajete kada koristite naše usluge. Želimo da naše usluge budu bezbedne za naše korisnike. Ova politika privatnosti se odnosi na korišćenje Vaših ličnih podataka koje prikupljamo od Vas putem:

 • veb sajtova koje posedujemo
 • društvenih medija i zvaničnih sadržaja sa drugih veb sajtova
 • mobilnih aplikacija
 • drugo

To se takođe odnosi na upotrebu Vaših podataka koje smo dobili putem telefona, SMS-a, mejla, pisma, ili putem neke druge prepiske. Da bismo Vam pružili potpunu uslugu, potrebno je da posedujemo neke informacije o vama.

Eipix Entertainment doo Novi Sad je posvećen očuvanju Vaših podataka. Kad dobijemo takve podatke, u obavezi smo da ih koristimo u skladu sa zakonom koji se odnosi na zaštitu ličnih podataka.

Naši sajtovi mogu da sadrže llinkove koji su u vlasništvu trećih lica. Ovi sajtovi imaju svoju politiku privatnosti i verovatno su koristili „cookies“, te Vas zato pozivamo da ih pregledate. Oni će regulisati korišćenje ličnih podataka koje šaljete, a koje takođe mogu dobiti preko „cookies“ dok koristite njihov sajt. Mi nismo odgovorni za politiku privatnosti tih sajtova, a Vaše korišćenje takvih sajtova odvija se na sopstveni rizik.

Kada koristite naše usluge, ili pravite nalog koristeći naš online sistem registracije, mi možemo primiti Vaše lične podatke. Ovi podaci se odnose na ime, elektronske adrese, poštanske adrese, broj telefona, datum rođenja, kao i na slične podatke.

Ponekad moramo zahtevati da nam dostavite dodatne informacije, a ponekad i osetljive lične psprovoodatke. Mi takođe koristimo „cookies“ i slične tehnologije i prikupljamo IP adrese (jedinstveni broj kojim se identifikuje konkretan računar ili drugi mrežni uređaj na internetu) i druge informacije o uređajima posetilaca naših veb sajtova.

Mi ćemo koristiti Vaše lične podatke u sledeće svrhe:

 • pružanje usluga, aktivnosti ili online sadržaja, da bismo Vam pružili informacije o njima, kao i da bismo odlučili o Vašim zahtevima i pitanjima
 • za potrebe usluga, što znači da možemo da Vas kontaktiramo iz razloga koji se odnose na usluge, aktivnosti i sadržaj za koje ste se prijavili
 • prilikom pružanja usluge personalizacije, možda ćemo morati da analiziramo informacije koje ste nam dali, kao i Vaše aktivnosti na sajtu, tako da možemo da Vam ponudimo bolju uslugu personalizacije
 • da bismo mogli da Vas kontaktiramo za podneske koje šaljete
 • da bismo mogli da koristimo IP adrese i uređaje za lociranje korisnika, a sve to kako bismo prekinuli neprikladno korišćenje
 • za analiziranje i istraživačke svrhe, kako bismo poboljšali usluge.

 

Mi ćemo čuvati Vaše lične podatke i nećemo ih dostavljati trećim licima osim ako je drugačije predviđeno zakonom (na primer, državnim organima i organima za sprovođenje zakona).

 

Nakon što sam upoznat/-a  sa Obaveštenjem o obradi podataka o ličnosti od strane Eipix Entertainment doo Novi Sad – Ogranak Eipix Academy, Partizanska 18, kao rukovalac podacima, u skladu sa odredbom člana 10. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 97/2008, 104/2009 – dr. zakon, 68/2012 – odluka US i 107/2012), svojom slobodnom voljom korišćenjem naših usluga izjavljujem sledeće:

Izjavljujem da dajem pristanak da Eipix Entertainment doo Novi Sad – Ogranak Eipix Academy, Partizanska 18 kao Rukovalac podacima, može da prikuplja i dalje obrađuje moje podatke o ličnosti na način i pod uslovima utvrđenim u Obaveštenju o obradi podataka ličnosti.

 

 1. SLEDBENICI

Ovaj sporazum obavezuje stranke ovog ugovora, kao i njihove naslednike i sledbenike.

 

 1. TREĆA LICA

Ovaj sporazum nema dejstva prema trećim licima.

 

 1. USAGLAŠENOST SA ZAKONOM

Eipix Entertainment doo Novi Sad ne garantuje da je sadržaj na ovom sajtu usaglašen sa jurisdikcijom drugih zemalja, i pristup ovom sajtu i uslugama je zabranjen za zemlje u kojima je taj sadržaj zabranjen. Korisnici koji  pristupe sajtu i uslugama su odgovorni za poštovanje zakona, pravila i propisa.

 

 1. NASLOVI, ZASEBNI UGOVOR, NIŠTAVNOST

Naslovi i zaglavlja ovog sporazuma postoje radi lakšeg snalaženja, i ne treba na bilo koji način da tumače sporazum između stranaka, sem ukoliko nije drugačije navedeno. Svaki zasebni ugovor u ovom Sporazumu neće se tumačiti za sve namene, već će se tumačiti kao odvojen, poseban ugovor. Ako nadležni sud smatra da je bilo koja odredba ovog Ugovora nezakonita, nevažeća, ili na bilo koji način neizvršiva, preostale odredbe će se primenjivati.

 

 1. KONTAKT

Ukoliko imate bilo kakva pitanja kontaktirajte nas putem mejla ili putem pošte.

 

adresa: info@eipixacademy.com

Eipix Academy

Partizanska 18

21000 Novi Sad